Start
  |     |    
Kategorie
Dodaj Ogłoszenie
Szukaj
Wizytówki             Miasto  
Zamieść Ogłoszenie
  Możliwość dodania do 10 zdjęć
  Wyświetlane od 15 dni do 2 miesięcy
  Możliwość dodania ogłoszeń premium
Zarządzaj Ogłoszeniami
Szukaj Ogłoszeń
Regulamin

1. Definicje

 1. Dzień - oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 2. Gość - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 3. Serwis - Ogłoszenia Łódź - Serwis prowadzony przez firmę: LipBit.pl; Chotowa 87d; 39-217 Grabiny.
 4. Kategoria - kategoria tematyczna (np. Nieruchomości czy Praca), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
 5. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną lub podmiot prawny.
 6. Konto - zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.
 7. Kupujący - Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 8. Ogłoszenie - propozycja sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzone przez Pracodawcę i opublikowane w Serwisie na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu.
 9. Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Płatności Ogłoszenia Łódź : Przelewy24.pl - operator PayPro SA
 10. Płatności - usługa świadczona przez Operatora Płatności, umożliwiająca Kupującym dokonywanie płatności za Przedmiot w ramach Serwisu.
 11. Przedmiot - towary lub usługi objęte Ogłoszeniem; w ramach Ogłoszeń w Kategorii Praca za Przedmiot Ogłoszenia uważa się opis i wymagania dotyczące stanowiska objętego Ogłoszeniem Pracodawcy.
 12. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 13. Rejestracja - proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i automatycznej aktywacji Konta.
 14. Serwis - prowadzona przez LipBit.pl strona internetowa dostępna w formie online.
 15. Usługi Promowania - odpłatne usługi promowania Ogłoszeń i reklam.
 16. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, LipBit.pl, Sprzedawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez pisemnej zgody Serwisu.
 4. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej na rzecz Ogłoszenia Łódź zgodnie z punktem 4.3, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Ogłoszenia Łódź lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 2.3 ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.
 5. Ogłoszenia Łódź nie jest stroną Transakcji.
 6. W ramach Serwisu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności;
  3. publikacja bezpłatnych Ogłoszeń;
  4. korzystanie z Usług Promowania.
 7. Usługi przeglądania zawartości Serwisu, Konta oraz publikacji darmowych Ogłoszeń są świadczone bezpłatnie. Usługi promowania świadczone są odpłatnie.
 8. Płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Ogłoszenia Łódź nie jest stroną.
 9. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację;
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer.
  3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  4. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0, Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach BlackBerry oraz telefonach z systemem Windows.
 10. Ogłoszenia Łódź dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Ogłoszenia Łódź zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez Ogłoszenia Łódź mogą być ograniczone lub niedostępne.
  2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Ogłoszenia Łódź , w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
   • nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
   • podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania lub promowania Ogłoszeń.
 11. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne a ich treść może być zbierana przez Ogłoszenia Łódź . Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że Ogłoszenia Łódź ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu.

3. Konto

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;

 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy:
  1. Użytkownik posiada Konta służące do celów prywatnych i związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  2. Użytkownik wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w związku z obsługą tych Kont przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że w zakresie żadnego z Kont nie istnieje opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych przez Ogłoszenia Łódź , a zamieszczane na Kontach Ogłoszenia nie powtarzają się w zakresie tych samych lokalizacji;
  3. zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła), poprzednie konto zostaje wtedy zablokowane.
 4. Rejestracja Konta wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub Apple;
  2. zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.
 5. Ogłoszenia Łódź przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką Cookies.
 6. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany.
 7. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Ogłoszenia Łódź w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 9. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
  1. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
  2. usunięcie Konta możliwe jest poprzez wysłanie na adres kontakt@net-ogloszenia.pl prośby o usunięcie po wcześniejszym usunięciu wszystkich ogłoszeń z konta. Prośba musi przyjść a dresu e-mail, który jest powiązany z kontem;
  3. wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Ogłoszenia Łódź z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;
  4. rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Ogłoszenia Łódź nie będzie również zobowiązane do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych;
  5. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 10. Ogłoszenia Łódź uprawnione jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
  1. pomimo uprzedniego wezwania go przez Ogłoszenia Łódź do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 11. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Ogłoszenia Łódź zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez Ogłoszenia Łódź sposób.
 12. Odstąpienie konsumenckie. Konsument  może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Ogłoszenia Łódź odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą maila kontakt@net-ogloszenia.pl. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Ogłoszenia Łódź z Użytkownikiem.
 13. Zasady odstąpienia od umowy zostały zawarte w pkt. 8.

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

 1. Ogłoszenia Łódź umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
 2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.
 3. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Ogłoszenia Łódź niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Ogłoszenia Łódź za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Ogłoszenia Łódź nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
 4. Treść każdego Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne oraz prawne. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
  2. Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
  3. Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że Przedmiot jest oferowany za darmo. Podanie ceny nie jest obowiązkowe.
  4. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu;
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych kontaktowych w treści Ogłoszenia;
  6. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika, a w przypadku, gdy Przedmiot Ogłoszenia znajduje się poza terytorium Polski, treść Ogłoszenia musi jednoznacznie to wskazywać;
  7. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego Przedmiotu;
  8. konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość). Możliwe jest dodanie w treści jednego Ogłoszenia informacji o dostępności Przedmiotu w różnych kolorach lub różnych, podobnych wersjach;
  9. ten sam Przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem z wyjątkiem usług promowania;
  10. w treści ogłoszeń nie można publikować ogłoszeń promocji innych stron ogłoszeniowych o charakterze podobnym do Ogłoszenia Łódź .
 5. W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii Ogłoszenia Łódź uprawnione jest do zmiany Kategorii lub usunięcia ogłoszenia.
 6. Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:
  1. towar zakazany, a także jakiekolwiek inne dobro, o ile obrót nim jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dobro pochodzące z kradzieży lub co do którego toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też dobro objęte postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzące w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej.
 7. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
  1. kliknięcie w ikonę "Dodaj ogłoszenie" lub podobną;
 8. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji i trwa przez kolejne 14 lub 30 lub 60 Dni zgodnie z wybraną opcją, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. doszło do zbycia Przedmiotu przez Użytkownika;
  2. Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
  3. Użytkownik usunął Ogłoszenie.
 9. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie.
 10. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres minimum 30 dni, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść.

5. Ogłoszenia bezpłatne

 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Użytkownika jest bezpłatna.

6. Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania w postaci Wyróżnienia Ogłoszenia oraz Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
 2. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego publikacji.
 3. Usługi Promowania są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem.

7. Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności dokonywane w Serwisie muszą być dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez Serwis.
 3. W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Serwisu.
 4. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
 5. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Serwis nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Serwis może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Serwis nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 6. Świadczenie usług przez Serwis na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawianymi na adres email Usługobiorcy. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 7. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 8. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 9. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, treści będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych będzie zwracana w postaci możliwości wykorzystania promowania na inne ogłoszenie. Po dodaniu przez użytkownika ogłoszenia powinien zgłosić Administratorowi chęć promowania danego ogłoszenia na podstawie zwrotu za niewykorzystane ogłoszenie, które nie było zgodne z regulaminem. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą metodą płatności. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się mailowo na adres: kontakt@net-ogloszenia.pl podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Ogłoszenia Łódź dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Ogłoszenia Łódź usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć mailowo na adres kontakt@net-ogloszenia.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia oraz adres internetowy serwisu ogłoszeniowego (miasto), okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Ogłoszenia Łódź zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Ogłoszenia Łódź , wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Ogłoszenia Łódź rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 8.5 Regulaminu. Odpowiedź Ogłoszenia Łódź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

 

8. Umowa na odległość i odstąpienie od umowy

1.      Dodanie bezpłatnego ogłoszenia, promowanie ogłoszenia lub promowanie banera reklamowego uważa się za zawarcie umowy na odległość na usługę w formie elektronicznej.

2.      Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30-04-2014 art. 38 konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na usługę w formie elektronicznej zawartej na odległość wraz z chwilą dodania ogłoszenia lub zakupu naszej usługi, najpóźniej wraz z chwilą jej realizacji.

3.      W przypadku gdy konsument chce rozwiązać umowę zawartą na odległość to:
     a) Kasuje ogłoszenie co skutkuje zakończeniem umowy zawartej na odległość,
     b) Jeżeli umowa na odległość dotyczyła emisji reklam to przesyła informację o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres e-mail: kontakt@net-ogloszenia.pl wraz z wykazem reklam i miast na których jest emitowana.

4.      Serwis usuwa reklamy i umowę uważa się za zakończoną.

5.      Za niewykorzystany czas emisji Serwis opłat nie zwraca.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenia Łódź zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
  1. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników usług Promowania;
  2. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Ogłoszenia Łódź , nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;
  3. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi Usługami Odpłatnymi. Usługi Promowania wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Ogłoszenia Łódź może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 3. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
 5. W celu rozwoju Serwisu Ogłoszenia Łódź ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Ogłoszenia Łódź jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 


      Zobacz Katalog Łódzkich Wizytówek

ŁÓDZKIE OGŁOSZENIA
www.lodzkie-ogloszenia.pl
Copyright © 2011

Łódź Ogłoszenia - Drobne , Darmowe Ogłoszenia Łódź i okolice

Ogłoszenia Łódź

 

POLECANE STRONY
Optyk Dębica | transport Anglia Ukraina | Tworzenie stron www | Kurs na wózki widłowe Sanok |